Thank you for ordering!

Gestió de Recursos Humans (DIGITAL_VAL: SEPT 2022)

 • Benvinguts al manual professional de Gestió de Recursos Humans. Aquest text conté la formació necessària per a realitzar les operacions administratives en els processos de contractació i retribució de personal, la modificació, suspensió i extinció del contracte de treball, així com coordinar els fluxos d’informació que es generen, contribuint al desenvolupament d’una adequada gestió dels recursos humans. Aquest manual, está 100% actualizt a septembre del any 2022, acava de nàixer.   GRH Per a la seva consecució, els continguts s’han estructurat en nou unitats bàsiques, i dos blocs corresponents a cadascuna de les avaluacions. La simplificació del nombre d’unitats respecte a altres manuals, ve justificada tant per la durada horària com per la coincidència amb el mòdul de Formació i Orientació Laboral. La major part de llibres que es dediquen a aquesta matèria no es troben adaptats a aquestes circumstàncies, i fruit de l’experiència formativa de l’autor s’ha procedit a una rigorosa selecció conceptual. El primer bloc de continguts, se centra en el marc legislatiu laboral, es planteja des de la relació entre l’empresari, el treballador i la Seguretat Social. De manera que, en primer lloc, tractem el contracte de treball i les seves modalitats, passem a l’àmbit de les cotitzacions i finalitzem amb les prestacions.
  • Unitat 1. El dret laboral.
  • Unitat 2. Modalitats del contracte de treball.
  • Unitat 3. El finançament de l’estat de benestar.
  • Unitat 4. Les prestacions de la Seguretat Social.
  En el segon bloc, ens dedicarem a analitzar les tasques administratives que es realitzen en la gestió dels recursos humans a l’empresa. Iniciarem amb una introducció a l’estructura de la nòmina, per centrar-nos en el desenvolupament de tots els aspectes relacionats amb la seva confecció, com ara el càlcul del tipus de retenció. Finalment, estudiarem les conseqüències en la nòmina de les diverses circumstàncies i contingències que ens podem trobar. Acabarem amb una simulació, que ens permetrà observar el procediment íntegre de gestió administrativa de personal.
  • Unitat 5. Les percepcions salarials.
  • Unitat 6. Les deduccions: l’IRPF.
  • Unitat 7. Càlcul avançat de nòmines.
  • Unitat 8. Modificacions i extincions contractuals.
  • Unitat 9. L’administració dels recursos humans.
  Pel que fa als recursos oferts en el manual, s’han proposat exercicis resolts en cada un dels apartats per facilitar la comprensió dels elements conceptuals. A més, a la conclusió de cada unitat es poden trobar qüestionaris de resposta múltiple i activitats, el solucionari es troba a la plataforma disponible per al professor. SOLUCIONARIO GRH
  El present manual està finalitzat amb data d'agost de 2022, tots els continguts es troben totalment actualitzats. Es tracta d'un llibre en format exclusivament digital. A conseqüència de les actualitzacions constants que requereix aquesta matèria, la seua impressió ens obligaria a publicar nombroses rectificacions i annexos. Per a evitar aquesta duplicitat de continguts hem seleccionat el format digital com a eina formativa, la qual cosa ens permet oferir un contingut viu, que al mateix temps que la normativa vigent. Amb un PVP de 8,95 impostos inclosos i els seus continguts totalment actualitzats suposa l'obra definitiva per als nostres estudiants. ISBN:978-84-617-1552-7

Operacions administratives de recursos humans (DIGITAL VALENCIÀ: SET 2022)

 • Versió exclusiva digital

  El manual professional d'Operacions administratives de recursos humans conté la formació necessària per exercir la funció de suport administratiu a les tasques que du a terme el departament de recursos humans. Per aconseguir-ho, els continguts s'han estructurat en dotze unitats bàsiques, i tres blocs. El primer desenvolupa la matèria vinculada amb la planificació dels recursos humans, així com els processos de formació i selecció de personal. Unitat 1. Gestió de plantilles i comunicació interna. Unitat 2. Formació i retribució: el pla de carrera. Unitat 3. La selecció de personal. El segon bloc de continguts, se centra en el marc legislatiu laboral, es planteja des de la relació entre empresari, treballador i Seguretat Social. De manera que, primer tractem el contracte de treball i les seves modalitats, passem a l'àmbit de les cotitzacions i finalitzem amb les prestacions. Unitat 4. El dret laboral. Unitat 5. Modalitats del contracte de treball. Unitat 6. El finançament de l'estat del benestar. Unitat 7. Les prestacions de la Seguretat Social. Al tercer bloc, ens dedicarem a analitzar les tasques administratives que es realitzen en la gestió dels recursos humans a l'empresa. Iniciarem amb una introducció a l'estructura de la nòmina, per centrar-nos en el desenvolupament de tots els aspectes relacionats amb la seva confecció, com ara el càlcul del tipus de retenció. Finalment, estudiarem les conseqüències a la nòmina de les diverses circumstàncies i contingències que ens podem trobar. Acabarem amb una simulació que ens permetrà observar el procediment íntegre de gestió administrativa del personal. Unitat 8. Les percepcions salarials. Unitat 9. Les deduccions: IRPF. Unitat 10. Càlcul avançat de nòmines. Unitat 11. Modificacions i extincions contractuals. Unitat 12. L'administració dels recursos humans. Pel que fa als recursos oferts, s'han proposat exercicis resolts a cadascun dels apartats per facilitar la comprensió dels elements conceptuals. A més, en la conclusió de cada unitat es poden trobar qüestionaris de resposta múltiple i activitats, el solucionari del qual es troba a la plataforma disponible per al professor. Un altre dels instruments que s'ofereixen és l'autoavaluació per a cadascun dels blocs de continguts. Aquest manual està finalitzat amb data d'agost del 2022, tots els continguts es troben totalment actualitzats. És un llibre en format exclusivament digital. Com a conseqüència de les actualitzacions constants que requereix aquesta matèria, la seva impressió ens obligaria a publicar nombroses rectificacions i annexes. Per evitar aquesta duplicitat de continguts hem seleccionat el format digital com a eina formativa, cosa que ens permet oferir un contingut viu, que alhora que la normativa vigent. Amb un PVP de 8,95 impostos inclosos i els seus continguts totalment actualitzats, suposa l'obra definitiva per als nostres estudiants. ISBN 978-84-125825-1-2 
  Necessitarem un correu electrònic de gmail per compartir el fitxer en format pdf a través de Google Drive en mode lectura. Per accedir-hi simplement inicia sessió a Google drive amb el teu usuari. El manual s'ofereix en format exclusivament digital, per això no se'n facilita ni se'n permet la impressió.

Gestión de Recursos Humanos (DIGITAL: SEP DE 2022)

 • Versión exclusiva digital

  Gestión de Recursos Humanos en su versión digital actualizada a septiembre de 2022, consta de 9 unidades integradas en dos bloques de contenidos. El primer bloque de contenidos se centra en el marco legislativo laboral, se plantea desde la la relación, entre el empresario, el trabajador y la Seguridad Social. De forma que en primer lugar tratamos el contrato de trabajo y sus modalidades, pasamos al ámbito de las cotizaciones y finalizamos con las prestaciones. En el segundo bloque nos dedicamos a analizar las tareas administrativas que se realizan en la gestión de los recursos humanos en la empresa. Iniciaremos con una descripción de la nómina y sus elementos, para centrarnos en el desarrollo de todos los aspectos relacionados con su confección, tales como el cálculo del tipo de retención, y pasaremos a desarrollar las diversas circunstancias y contingencias que nos podemos encontrar. Acabaremos con una simulación, que nos permitirá observar el procedimiento íntegro de gestión administrativa del personal. Los contenidos del manual “ Gestión de recursos humanos” comprenden:
  • La gestión de la documentación que genera el proceso de contratación.
  • La programación de las tareas administrativas correspondientes a la modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
  • La caracterización de las obligaciones administrativas del empresario frente a la Seguridad Social.
  • La confección de los documentos derivados del proceso de retribución de recursos humanos y las obligaciones de pagos.
  Este manual, está 100% actualizado al año 2019 , dispone para cada una de las unidades de elementos conceptuales y de la práctica necesaria. Su precio de saldo es de 19,95 € gastos de envío incluidos. GRH El manual plantea diversas actividades: test, conceptuales y prácticas, integrando el solucionario en el propio libro para facilitar la autoevaluación. SOLUCIONARIO GRH
  El presente manual está finalizado con fecha de agosto de 2022, todos los contenidos se encuentran totalmente actualizados. Se trata de un libro en formato exclusivamente digital. Como consecuencia de las actualizaciones constantes que requiere esta materia, su impresión nos obligaría a publicar numerosas rectificaciones y anexos. Para evitar esta duplicidad de contenidos hemos seleccionado el formato digital como herramienta formativa, lo que nos permite ofrecer un contenido vivo, que al mismo tiempo que la normativa vigente. Con un PVP de 8,95 impuestos incluidos y sus contenidos totalmente actualizados supone la obra definitiva para nuestros estudiantes. ISBN:978-84-617-1552-7

Operaciones administrativas de Recursos Humanos (DIGITAL: SEP DE 2022)

 • Versión exclusiva digital

  El manual profesional de Operaciones administrativas de recursos humanos contiene la formación necesaria para desempeñar la función de apoyo administrativo a las tareas que lleva a cabo el departamento de recursos humanos. Para su consecución, los contenidos se han estructurado en doce unidades básicas, y tres bloques. El primero de ellos desarrolla la materia vinculada con la planificación de los recursos humanos, así como los procesos de formación y selección de personal. Unidad 1. Gestión de plantillas y comunicación interna. Unidad 2. Formación y retribución: el plan de carrera. Unidad 3. La selección de personal. El segundo bloque de contenidos, se centra en el marco legislativo laboral, se plantea desde la relación entre el empresario, el trabajador y la Seguridad Social. De forma que, en primer lugar tratamos el contrato de trabajo y sus modalidades, pasamos al ámbito de las cotizaciones y finalizamos con las prestaciones. Unidad 4. El derecho laboral. Unidad 5. Modalidades del contrato de trabajo. Unidad 6. La financiación del estado de bienestar. Unidad 7. Las prestaciones de la Seguridad Social. En el tercer bloque, nos dedicaremos a analizar las tareas administrativas que se realizan en la gestión de los recursos humanos en la empresa. Iniciaremos con una introducción a la estructura de la nómina, para centrarnos en el desarrollo de todos los aspectos relacionados con su confección, tales como el cálculo del tipo de retención. Finalmente, estudiaremos las consecuencias en la nómina de las diversas circunstancias y contingencias que nos podemos encontrar. Acabaremos con una simulación, que nos permitirá observar el procedimiento íntegro de gestión administrativa del personal. Unidad 8. Las percepciones salariales. Unidad 9. Las deducciones: el IRPF. Unidad 10. Cálculo avanzado de nóminas. Unidad 11. Modificaciones y extinciones contractuales. Unidad 12. La administración de los recursos humanos. En cuanto a los recursos ofrecidos, se han propuesto ejercicios resueltos en cada uno de los apartados para facilitar la comprensión de los elementos conceptuales. Además, en la conclusión de cada unidad se pueden encontrar cuestionarios de respuesta múltiple y actividades, cuyo solucionario se encuentra en la plataforma disponible para el profesor. Otro de los instrumentos que se ofrecen, es la auto-evaluación para cada uno de los bloques de contenidos.
  El presente manual está finalizado con fecha de agosto de 2022, todos los contenidos se encuentran totalmente actualizados. Se trata de un libro en formato exclusivamente digital. Como consecuencia de las actualizaciones constantes que requiere esta materia, su impresión nos obligaría a publicar numerosas rectificaciones y anexos. Para evitar esta duplicidad de contenidos hemos seleccionado el formato digital como herramienta formativa, lo que nos permite ofrecer un contenido vivo, que al mismo tiempo que la normativa vigente.
  Con un PVP de 8,95 impuestos incluidos y sus contenidos totalmente actualizados supone la obra definitiva para nuestros estudiantes. ISBN 978-84-125825-0-5